Όσοι Θέλετε συγκεκριμένες προβλέψεις για τον εαυτό σας σε λογικές τιμές και αποστολή στο e-mail σας μπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

2013 May 10 www.astropro.gr World PredictionsMay  10  2013  up  to  Jun  08  2013

A  astrological  site  from  Greece,  www.astropro.gr  is  re-active.  The  following  astrology  predictions  are  written  by  John  Bardopoulos  and  is  possible  become  reality. 
This  are  specializing  in  mundane  predictions,  giving  specific  days,  time  periods  in  hours,  and  the  kind  of  events,  which  will  occur.  All  this  is  given  before  events  happen  and  news  is  in  the  media,  Greek  or  International.  The  astrological  predictions  are  in  Greek  and  English  language. 
If  and  when  a  prediction  is  verified,  links  to  International  agencies  are  added,  to  guide  the  reader  to  the  actual  news.  According  by  astrological  habit  for  convenience  the  predictions  are  renewed  on  the  site,  around  the  time  of  each  New  Moon. 
Those  who  want  to  compare  the  predictions  later,  after  the  events,  can  also  print  or  save  in  a  file  what  they  are  interested  in  only  for  personal  use,  not  for  commercial  use. 
For  the  next  30  days  we  have  important  geometrical  planetary  combination  and  according  long  habitude  specifying  these  dates  for  this  astrology  group  predictions,  by  the  geometrical  combination  of  the  Planets:  Pluto  Uranus  Solar  and  Lunar  Eclipse.  These  combinations  and  their  influence  are  giving  the  following  events  are  described. 


The  above  planetary  combination  are  likely  to  become  reality  in  the  following  Possible  Places  Only  for  next  30  days: 
Ø      On  North  Declination:  61,  57,  56,  54,  5148-47,  42,  29,  25,  22,  5,  On  South  Declination:  5,  22,  25,  28,  33,  41,  48,  54,  56,  58,  61,  63,  Orb  +-  3  Degree

Ø      Or  at  Areas:  San  Antonio,  TX,  Louisiana  State,  Seattle  WA  Houston  TX,  Boston  MA,  Chicago  IL,  Milwaukee  WI,  Detroit  MI,  Miami  FL,  Fort  Wayne  IN,  Indianapolis  IN,  New  Orleans  Pine  Bluff  AR,  Erie  PA,  Bradford  PA,  Jamestown  Binghamton  NY,  Cedar  Key  FL,  Ocala,  Daytona  Beach,  Island  Nassau,  Cuba  Havana,  Mexico  Hermosito  Mazatlan  Durango,  Common  Borders  Colombia  Panama,  Surinam,  Colombia,  Peru  Lima,  Chile  Santiago,  Uruguay,  Argentina  Buenos  Aires,  Brazil  Goianna  Brazilia  Belo  Horizonte  Rio  De  Janeiro  Curibita,  Egypt  Cairo,  Nigeria  Lagos,  Allergies,  Morocco  Casablanca,  Iraq  Iran,  Uk  London  Glasgow  Edinburgh,  Moscow,  Vilnius,  Minsk,  Kiev,  France  Paris,  Italy  Rome,  Turkey,  Greece  Athens  Haklidiki  Cephalonia,  Preveza  Peloponnesus,  Sea  area  with  Crete  Patrai  Crete,  Somalia  Madagascar,  Afghanistan  Heart  Quetta,  Al  Kuwait,  S  Arabia  Riyadh,  Dubai,  Ad-  Dawahal,  Rabigh,  Al  Muwayh,  Pakistan  Karachi,  Sri  Lanka,  Japan  Osaka,  Taiwan,  India  Bangalore  Surat  Varanasi  Gadawara  Bombay  Pune  Bangalore  Calicut  Quilon  Ahmadabad  Porbandar,  Nepal,  China  Honk  Kong  Shenyang  Xian  Kunming,  Sumatra  Java  Borneo  Sulawesi,  Australia  Newcastle  Townsville  Broome  New  Zealand  Tasmania, 

Begin  Greek  Txt 
10  Μαΐου  2013  έως  08  Ιουνίου  2013
Οι  αστρολογικές  προβλέψεις  που  ακολουθούν  συντάχθηκαν  από  τον  Ιωάννη  Μπαρδόπουλο  είναι  ενδεχόμενο  να  συμβούν  στις  περιοχές  του  πλανήτη  που  ακολουθούν  παρακάτω  όπως  και  στις  Βόρειες  ή  στις  Νότιες  αποκλίσεις  που  αναφέρονται  κ’  έχουν  γενική  ισχύ  για  την  παρούσα  περίοδο  προβλέψεων  που  αναφέρεται  στον  τίτλο  του  παρόντος  κειμένου. 
Κατά  αστρολογική  συνήθεια  αφορούν  ένα  κύκλο  Νέας  Σελήνης  και  για  όλες  τις  προβλέψεις  μέχρι  το  τέλος  τους  στις  παρακάτω  περιοχές  του  πλανήτη. 
Επίσης  είναι  θεμιτό  από  εμένα  για  την  πλήρη  διαβεβαίωση  σας  για  τις  προβλέψεις  αυτές  να  τις  εκτυπώσετε  και  να  τις  κρατήσετε  σε  δικό  σας  αρχείο  για  προσωπική  σας  και  μόνο  χρήση·  και  όχι  για  επαγγελματική  ώστε  να  τις  αντιπαραβάλετε  μετά  την  εκδήλωση  των  γεγονότων  που  αναφέρονται. 

Για  29  μέρες  έχουμε  σημαντικές  αστρολογικές  συσχετίσεις  και  κατά  αστρολογική  συνήθεια  θέτουμε  σαν  αρχή  την  νέα  σελήνη  στις  10  Μαΐου  2013,  τότε  έχουμε  τις  πλανητικές  συσχετίσεις  και  την  πορεία  τους  που  θα  φέρουν  τα  γεγονότα·  αυτές  οι  επιρροές  είναι  οι:  Πλούτωνας  Ουρανός,  Ηλιακή  και  Σεληνιακή  έκλειψη.  Αυτές  οι  συσχετίσεις  και  οι  επιρροές  τους  είναι  που  δίνουν  τα  γεγονότα  που  περιγράφονται  παρακάτω.
End  Greek  Txt 
_

The  36  th  Astrology  Prediction  are
η  Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  36  είναι

For  May  10  2013,  with  beginning  time  on  00:00  G.M.T  or  U.T  and  ending  time  on  May  11  2013,  at  time  07:50  G.M.T  or  U.T  witn  most  important  astrological  influence  for  this  period  is  between  the  planets:  Solar  Eclipse,  Mercury  Jupiter,  this  is  expected  to  happen:  Possible  military  activities  and  deaths,  possible  arson  fire  and  expand  without  controls  possible  accidents  on  public  transportation  from  impulse  energy  (mechanical  problem)  and  fire  potential  sinking  feeling  in  public.

Begin  Greek  Txt 
Για  τις  10  Μαΐου  2013  με  αρχή  ορίου  από  τις  00:00  G.M.T  ή  U.T  και  λήξη  ορίου  στις  11  Μαΐου  2013  και  ώρα  07:50  G.M.T  ή  U.T  καθώς  έχουμε  τις  γεωμετρικές  αστρολογικές  συσχετίσεις  των:  Ηλιακή  Έκλειψη,  Έρμης  Δίας,  αναμένεται:  Πιθανές  στρατιωτικές  δραστηριότητες  και  θάνατοι,  πιθανοί  εμπρησμοί  και  επέκταση  φωτιάς  χωρίς  έλεγχο,  πιθανά  ατυχήματα  σε  μέσα  μαζικής  μεταφοράς  από  ωστική  ενεργεία  (μηχανικό  πρόβλημα)  και  φωτιά  ενδεχόμενα  ναυάγιο  αίσθηση  στην  κοινή  γνώμη.  Το  ανώτερο  συμβάν  ενδέχεται  να  συμβεί  στις  πιθανές  περιοχές  μόνο  για  την  παρούσα  περίοδο: 
End  Greek  Txt 

The  above  chances  are  likely  to  become  reality  in  the  following  Possible  Places  Only  for  this  Prediction: 
On  North  Declination:  61,  57,  56,  54,  5148-47,  42,  29,  25,  22,  5,  @@1  64,  45,  36-35,  20-19,  On  South  Declination:  5,  22,  25,  28,  33,  41,  48,  54,  56,  58,  61,  63,  @@1  19,  20,  35,  42,  45,  Orb  +-  3  Degree

Or  at  Areas:  San  Antonio,  TX,  Louisiana  State,  Seattle  WA  Houston  TX,  Boston  MA,  Chicago  IL,  Milwaukee  WI,  Detroit  MI,  Miami  FL,  Fort  Wayne  IN,  Indianapolis  IN,  New  Orleans  Pine  Bluff  AR,  Erie  PA,  Bradford  PA,  Jamestown  Binghamton  NY,  Cedar  Key  FL,  Ocala,  Daytona  Beach,  Island  Nassau,  Cuba  Havana,  Mexico  Hermosito  Mazatlan  Durango,  Common  Borders  Colombia  Panama,  Surinam,  Colombia,  Peru  Lima,  Chile  Santiago,  Uruguay,  Argentina  Buenos  Aires,  Brazil  Goianna  Brazilia  Belo  Horizonte  Rio  De  Janeiro  Curibita,  Egypt  Cairo,  Nigeria  Lagos,  Allergies,  Morocco  Casablanca,  Iraq  Iran,  Uk  London  Glasgow  Edinburgh,  Moscow,  Vilnius,  Minsk,  Kiev,  France  Paris,  Italy  Rome,  Turkey,  Greece  Athens  Haklidiki  Cephalonia,  Preveza  Peloponnesus,  Sea  area  with  Crete  Patrai  Crete,  Somalia  Madagascar,  Afghanistan  Heart  Quetta,  Al  Kuwait,  S  Arabia  Riyadh,  Dubai,  Ad-  Dawahal,  Rabigh,  Al  Muwayh,  Pakistan  Karachi,  Sri  Lanka,  Japan  Osaka,  Taiwan,  India  Bangalore  Surat  Varanasi  Gadawara  Bombay  Pune  Bangalore  Calicut  Quilon  Ahmadabad  Porbandar,  Nepal,  China  Honk  Kong  Shenyang  Xian  Kunming,  Sumatra  Java  Borneo  Sulawesi,  Australia  Newcastle  Townsville  Broome  New  Zealand  Tasmania,  @@1  Portland  Or,  las  Vegas,  Oklahoma  City  OK,  new  York  Charlotte  NC  Memphis  TN,  Mexico  Guadalajara  Morevia  Mexico  City,  Helsinki  Amsterdam  Warsaw  Roma,  Crete  Teheran  Senegal  Burma  Mandalay  Rangoon.  … ___
The  37  th  Astrology  Prediction  are
η  Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  37  είναι

For  May  12,  2013  with  beginning  time  on  05:47  G.M.T  or  U.T  and  ending  time  on  May  13,  2013  at  time  23:59  G.M.T  or  U.T  witn  most  important  astrological  influence  for  this  period  is  between  the  planets:  Mars  N.  Node,  Mars  Neptune,  Venus  Neptune,  Mercury  Uranus,  this  is  expected  to  happen:  Success  Martial  activities  with  victims,  possible  accidents  (loss  of  control  from  mechanical  problem)  on  public  transportation  with  victims,  intense  seismic  activity,  abhorrence  for  public  mass.

Begin  Greek  Txt 
Για  τις  12  Μάιου  2013  με  αρχή  ορίου  από  τις  05:47  G.M.T  ή  U.T  και  λήξη  ορίου  στις  13  Μαΐου  2013  και  ώρα  23:59  G.M.T  ή  U.T  καθώς  έχουμε  τις  γεωμετρικές  αστρολογικές  συσχετίσεις  των:  Άρη  Β.  Δεσμό  Σελήνης,  Άρη  Ποσειδώνα,  Αφροδίτη  Ποσειδώνα,  Έρμη  Ουρανό,  αναμένεται:  Επιτύχεις  Πολεμικές  δραστηριότητες  με  θύματα,  πιθανά  ατυχήματα  (απώλεια  έλεγχου  από  μηχανικό  πρόβλημα)  σε  μέσα  μαζικής  μεταφοράς  με  θύματα,  Έντονη  σεισμική  δραστηριότητα,  αποτροπιασμός  κοινού.  Το  ανώτερο  συμβάν  ενδέχεται  να  συμβεί  στις  πιθανές  περιοχές  μόνο  για  την  παρούσα  περίοδο: 
End  Greek  Txt 

The  above  chances  are  likely  to  become  reality  in  the  following  Possible  Places  Only  for  this  Prediction: 
On  North  Declination:  65-64,  60-59,  56-5553-50,  48,  44,  42,  40,  34-32,  29-28,  26-25,  17,  14,  03,  @@1  40,  21,  13,  10.  On  South  Declination:  04,  14,  26,  28-29,  32,  40,  44,  48,  @@1  21,  42,  49,  52,  34,  Orb  +-  3  Degree

or  at  Area:  L  Angeles,  Houston  TX,  Sioux  Falls  SD,  Omaha  NE,  Denver  CO,  Bloomington  Il,  Jackson  MS,  New  Orleans  IL,  Miami  Fl,  Forth  Worth  Dallas  TX,  Atlanta  GA,  Charleston  SC,  Detroit  MI,  Boston  MA,  New  York  ,  Pittsburgh  PA,  San  Diego,  Mexicali,  Mexico  Matamoros,  Chihuahua  Villa  Hermosa,  Guatemala,  Colombia  Cali  Ecuador,  Bolivia  la  Paz,  Peru  Lima,  Chile  Santiago,  Argentina  Mendoza  San  Lorenzo  San  Miguel,  Brazil  Porto  Alegre  Fortaleza  Salvador,  Kiev,  Tallinn,  Stockholm,  Warsaw  Katowise,  Prague,  Berlin,  Amsterdam,  Brussels,  Marseille,  Munich,  Vienna,  Italy  Roma,  Spain,  Madrid,  UK  London  Birmingham,  Libya  Tripoli,  Turkey,  Istanbul,  Egypt  Cairo,  Israel  Golan  Syria  Lebanon  Damascus  Beirut,  Iraq  Baghdad,  Morocco  Rabat,  Island  La  Laguna  Senegal  Zaire  Kinshasa,  Al  Kuwait,  Pakistan  Karachi  Islamabad,  India  Delhi  Rontak  Surat  Bombay,  Pune  Patna  Tezpur  Kanpur  Calcutta,  Japan  Nagasaki  Hokainto  Osaka  Hiroshima,  Sumatra  Medan,  Malaysia,  Luzon  Philippines  Cebu  island  Negros,  Papua  Samarai,  Borneo  Balkpapan,  Australia  Sydney  Canberra  New  Zealand,  @@2  Afghanistan  Kabul,  Burma  Rangoon,  Iran  Georgia  Tbilisi,  India  Varanasi  Raipur,  Qatar,  Thailand  Bang  Kong,  Little  Rock  Ar,  Mexico  Merinda  Cancun  Leon,  Venezuela  Caracas,  Sri  Lanka. The  38  th  Astrology  Prediction  are
η  Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  38  είναι

For  May  15,  2013  with  beginning  time  on  02:30  G.M.T  or  U.T  and  ending  time  on  May  16,  2013  at  time  12:30  G.M.T  or  U.T  witn  most  important  astrological  influence  for  this  period  is  between  the  planets:  Venus  Saturnsub  period  with  next  prediction  this  is  expected  to  happen:  Accidents  caused  by  control  losses  any  public  transportation  (likely  leisure  travel)  probably  wreck,  from  than  capable  of  military  leadership  soldiers  team  and  successful  military  actions  occurring  with  victims,  violent  deaths,  are  not  excluded  arson  and  victims  with  massive  character  potential  victims....

Begin  Greek  Txt 
Για  τις  15  Μαΐου  2013  με  αρχή  ορίου  από  τις  02:30  G.M.T  ή  U.T  και  λήξη  ορίου  στις  16  Μαΐου  2013  και  ώρα  12:30  G.M.T  ή  U.T  καθώς  έχουμε  τις  γεωμετρικές  αστρολογικές  συσχετίσεις  των: Αφροδίτη Κρόνου και υποπερίοδος με την επόμενη πρόβλεψη (39) αναμένεται: Ατυχήματα  από  απώλεια  έλεγχου  ενδεχόμενα  σε  μέσα  μαζικής  μεταφοράς  (πιθανό  ταξίδι  αναψυχής)  πιθανόν  ναυάγιο,  από  ικανή  στρατιωτική  ομάδα  και  ηγεσία  επιτυχείς  στρατιωτικές  ενέργειες  με  θύματα,  βίαιοι  θάνατοι,  δεν  αποκλείονται  οι  εμπρησμοί  και  τα  θύματα  ενδεχόμενα  με  μαζικότητα  θυμάτων.  Το  ανώτερο  συμβάν  ενδέχεται  να  συμβεί  στις  πιθανές  περιοχές  μόνο  για  την  παρούσα  περίοδο:
End  Greek  Txt 

The  above  chances  are  likely  to  become  reality  in  the  following  Possible  Places  Only  for  this  Prediction: 
On  North  Declination:  58,  55,  53,  52,  47,  46,  45,  36,  34,  32,  17,  @@1  42,  25,  @@2  On  South  Declination:  17,  32,  36,  42,  45,  49,  55,  @@1  23,  25,  4,  47,  @@2  or  at  Area:  Vietnam  Hanoi,  Java  Jakarta,  UK  London,  Birmingham,  Glasgow,  Amsterdam,  BrusselsMarseille,  Minsk,  Berlin,  Munich,  Geneva,  Vienna,  Egypt  Cairo  Alexandria,  Lebanon  Syria  Israel  Beirut  Damascus,  Iran  Teheran,  L  Angeles,  Las  Vegas,  Jackson  ME,  Oklahoma  City  OK,  Haiti  Jamaica  Puerto  Rico,  Mexico  Villa  Hermosa  Ciudad  Juarez  Monterey  Saltillo,  Brazil  Belem  Coianna  Sao  Paolo  Santos,  Bolivia  La  Paz,  Chile  Santiago,  Mauritania,  Morocco  Rabat,  Zimbabwe  Namibia  Zaire  Kinshasa,  Afghanistan  Kabul,  Japan  Tokyo  (earthquake  under  sea?),  India  Patna  Dharmsala  Pune  Hyderabad,  Laos  Via  ny  chain  Piakxe,  @@1  Peru  Lima  Italy  Rome,  S  Africa  Pretoria,  Cape  town,  Pakistan  Karachi,  New  Zealand,  @@2  Libya  Tripoli  Benghazi,  Bucharest,  Nepal,  Greece  Corfu  Aegean  Sea  Ionian  Sea,  Turkey  Istanbul,  Egypt  Sinai  peninsula  Israel,  Australia  Sydney  Adelaide, The  39  th  Astrology  Prediction  are
η  Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  39  είναι

For  May  17,  2013,  with  beginning  time  on  04:00  G.M.T  or  U.T  and  ending  time  on  May  17,  2013  at  time  18:05  G.M.T  or  U.T  witn  most  important  astrological  influence  for  this  period  is  between  the  planets:  sub  period  with previous  prediction,  this  is  expected  to  happen:  Accidents  caused  by  control  losses  any  public  transportation  (likely  leisure  travel)  probably  wreck,  from  than  capable  of  military  leadership  soldiers  team  and  successful  military  actions  occurring  with  victims,  violent  deaths,  are  not  excluded  arson  and  victims  with  massive  character  potential  victims. 
Begin  Greek  Txt 
Για  τις  17  Μαΐου  2013,  με  αρχή  ορίου  από  τις  40:00  G.M.T  ή  U.T  και  λήξη  ορίου  στις  17  Μαΐου  2013,  και  ώρα  18:05  G.M.T  ή  U.T  καθώς  έχουμε  τις  γεωμετρικές  αστρολογικές  συσχετίσεις  των:  υποπερίοδος  της  προηγούμενης  πρόβλεψης  (38),  αναμένεται:  Ατυχήματα  από  απώλεια  έλεγχου  ενδεχόμενα  σε  μέσα  μαζικής  μεταφοράς  (πιθανό  ταξίδι  αναψυχής)  πιθανόν  ναυάγιο,  από  ικανή  στρατιωτική  ομάδα  και  ηγεσία  επιτυχείς  στρατιωτικές  ενέργειες  με  θύματα,  βίαιοι  θάνατοι,  δεν  αποκλείονται  οι  εμπρησμοί  και  τα  θύματα  ενδεχόμενα  με  μαζικότητα  θυμάτων. 
Το  ανώτερο  συμβάν  ενδέχεται  να  συμβεί  στις  πιθανές  περιοχές  μόνο  για  την  παρούσα  περίοδο:
End  Greek  Txt 

The  above  chances  are  likely  to  become  reality  in  the  following  Possible  Places  Only  for  this  Prediction: 
On  North  Declination:  63,  61,  56,  52,  48,  46,  50,  On  South  Declination:  -  Orb  +-  3  Degree

or  at  Area:  France  Paris,  Riga,  Sri  Lanka  Brussels  Somalia  Mogadishu,  Afganistan  Kabul,  Syria  Lebanon  Israel  Egypt  Sinai  Peninsula,  Turkey  Greece,  Lybia  Tripoli,  Ecuador,  Argentina  Buenos  Aires,  Uruguay  Montevideo,  Chile  Santiago,  Mexico  Mexico  City,  San  Antonio  TX,  Australia  Sydney  Perth,  N  Zealand,  Spain  Island  Ibiza  Sea  Area  Sardinia  Corsica. 

The  40  th  Astrology  Prediction  are

η  Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  40    είναιFor  May  18,  2013,  with  beginning  time  on  02:00  G.M.T  or  U.T  and  ending  time  on  May  18,  2013  at  time  23:30  G.M.T  or  U.T  witn  most  important  astrological  influence  for  this  period  is  between  the  planets:  Mercury  Neptune,  Venus  Uranus,  Venus  Pluto,  Mercury  Saturn,  this  is  expected  to  happen:  Accidents  caused  by  loss  of  vision  able  or  loss  of  directional  control  vehicle  machine,  ship  or  aircraft,  possibly  with  mechanical  problem  –  Victims.  Fire  by  military  action  possible  massacre  of  civilians  and  conditions  of  panic,  arsons  or  event  fire  with  uncontrolled  extension  and  victims,  Accidents  with  fire,  accidents  or  explosions  -  impulse  excitation  -in  areas  of  energy  production  and  storage,  Strong  seismic  activity  with  potential  victims.


Begin  Greek  Txt 
Για  τις  18  Μαΐου  2013,  με  αρχή  ορίου  από  τις  02:00  G.M.T  ή  U.T  και  λήξη  ορίου  στις  18  Μαΐου  2013  και  ώρα  23:30  G.M.T  ή  U.T  καθώς  έχουμε  τις  γεωμετρικές  αστρολογικές  συσχετίσεις  των:  Έρμη  Ποσειδώνα,  Αφροδίτη  Ουρανό,  Αφροδίτη  Πλούτωνα,  Έρμη  Κρόνο,  αναμένεται:  Ατυχήματα  από  απώλεια  ορατότητας  ή  απώλεια  έλεγχου  κατεύθυνσης  οχήματος,  πλοίου  ή  αεροπλάνου,  ενδεχόμενα  από  μηχανικό  πρόβλημα  –  Θύματα  -  φωτιά,  από  στρατιωτική  δράση  ενδεχόμενη  σφαγή  αμάχων  και  συνθήκες  πανικού,  εμπρησμοί  ή  εκδήλωση  φωτιάς  με  επέκταση  και  θύματα,  ατυχήματα  με  φωτιά,  Ατυχήματα  ή  εκρήξεις  –  ωστικές  δυνάμεις-  σε  περιοχές  παραγωγής  ενέργειας  ή  αποθήκευσης,  ισχυρή  σεισμική  δραστηριότητα  ενδεχόμενα  με  θύματα. 
Το  ανώτερο  συμβάν  ενδέχεται  να  συμβεί  στις  πιθανές  περιοχές  μόνο  για  την  παρούσα  περίοδο:
End  Greek  Txt 

The  above  chances  are  likely  to  become  reality  in  the  following  Possible  Places  Only  for  this  Prediction: 
On  North  Declination:  57,  53,  52,  49,  43,  40,  37,  34,  32,  30,  25-24,  19,  9,  8,  7,  3,  @@1  12,  @@2  On  South  Declination:  3,  7,  19,  30,  32,  37,  41,  @@1  22,  @@2  24,  39,  @@3    Orb  +-  3  Degree

or  at  Area:  Chile  North,  Common  Border  Chile  Bolivia,  Syria  Lebanon  Israel  Damascus  Beirut  Jerusalem,  Egypt  Alexandria  Cairo  Sinai  Peninsula,  Berlin  Amsterdam,  Birmingham,  Marseille,  Greece  Athens  Khalkidhiki  Salonika,  Turkey  Sea  of  Marmara,  Nigeria,  Cameroon,  Zaire,  Tanzania,  S  Africa  Durban  Cape  Town,  Mozambique  Maputo,  Afghanistan  Kabul,  Pakistan  Karachi,  Azerbaijan,  Grozny,  Miami  Fl,  Milwaukee  Wi,  Salt  Lake  city  UT,  San  Francisco  CA,  Little  Rock  Ar,  Jackson  MS,  Wichita  KS,  Las  Cruses,  NM,  Tucson  AZ,  New  York  NY,  New  Ark  NJ,  Mexico  Morelia  Mexico  City,  Panama,  Cuba,  Haiti,  Vladivostok,  Brazil  Fortaleza  Manaus  Belo  Horizonte,  China  Botou  Fushun  Shengahg  Qiyihan  Taiyuan  Luoyang  Zaozhuang  Kunming  Island  Haikou,  Taipei,  Korea  Peninsula  Seoul  Kwahgju  Pusan  Kangnung  Yosu  Mokpo,  Japan  Osaka  Tokyo  Hokkaido  Sapporo,  Sumatra  Medan  Phuket  Java  Surabaya  Semarans,  Borneo  Banjarmasin,  Sulawesi  Manado,  Bali  Lombok  Denpasar,  Timor  Manatang,  Flores  Wolowaru,  Philippines  Cebu  Mindanao,  Australia  Perth  Melbourne  Darwin  Townville  Sydney  @@1  Brazil  Rio  de  Janeiro  Porto  Alegre,  Colombia  Cali  Spain  Madrid  Barcelona,  Italy  Rome,  Libya  Tripoli  Benghazi,  Sudan  Khartoum  Nyala,  Nigeria  Kano,  Sierra  Leone,  Zambia  North  East,  Tanzania,  West  Sahara  Daja  coast  line,  India  Raipur  Surat  Pune  Goa  Margao,  Calicut  Bangalore  Dharmhsala,  Burma  Rangoon  Vietnam  Saigon,  Cambodia  Phnom  Penh,  Papua  Port  Moresby,  Samarai  Madanos  Aitape,  New  Zealand,  Portugal. The  41  th  Astrology  Prediction  are
η  Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  41    είναι
Long  Period  with  next  No  42

For  May  20,  2013,  with  beginning  time  on  01:30  G.M.T  or  U.T  and  ending  time  on  May  21,  2013  at  time  19:30  G.M.T  or  U.T  witn  most  important  astrological  influence  for  this  period  is  between  the  planets:  Jupiter  Saturn,  Uranus  Pluto,  this  is  expected  to  happen:  On  public  transportation  possible  accidents  with  victims  -  leisure  trip,  explosions  -  thrusts  and  extension  of  fire,  possible  victims  by  drowning  (suffocation)  at  sea,  or  victims  from  escaping  gas  –  (mines),  victims  from  poisonous  gas  -  suffocation.  Forcible  or  violent  deaths  –  massive  people  -  possibly  arson  (sabotage)  expand  without  fire  control,  physical  or  technical  thrusts  (=impulse)  of  machines  with  victims.  Possible  strong  seismic  activity,  Accidents  -  Explosions  probably  in  production  facilities  or  energy  storage  -  mines,  sabotage;. 

Begin  Greek  Txt 
Για  τις  20  Μαΐου  2013  με  αρχή  ορίου  από  τις  01:30  G.M.T  ή  U.T  και  λήξη  ορίου  στις  21  Μαΐου  2013  και  ώρα  19:30  G.M.T  ή  U.T  καθώς  έχουμε  τις  γεωμετρικές  αστρολογικές  συσχετίσεις  των:  Δια  Κρόνου,  Ουρανού  Πλούτωνα,  αναμένεται:  Σε  μέσα  μαζικής  μεταφοράς  πιθανά  ατυχήματα  με  θύματα  –  ταξίδι  αναψυχής,  εκρήξεις  –  ωστικές  δυνάμεις-  και  επέκταση  φωτιάς,  πιθανά  θύματα  από  πνιγμό  σε  θάλασσα  ή  θύματα  από  διαφυγή  αεριού  -  ορυχεία,  θύματα  από  δηλητηριώδες  αέριο  -  ασφυξία.  Βίαιος  ή  βίαιοι  θάνατοι  -  μαζικότητα,  Πιθανοί  εμπρησμοί,  δολιοφθορά  με  επεκτάσεις  φωτιάς  χωρίς  έλεγχο,  φυσικές  ή  τεχνικές  ωστικές  δυνάμεις  από  μηχανήματα  με  θύματα.  Πιθανή  ισχυρή  σεισμική  δραστηριότητα,  Ατυχήματα  -  Εκρήξεις  πιθανόν  σε  εγκαταστάσεις  παραγωγής  ή  αποθήκευσης  ενέργειας  –  ορυχεία,  δολιοφθορά?.
Το  ανώτερο  συμβάν  ενδέχεται  να  συμβεί  στις  πιθανές  περιοχές  μόνο  για  την  παρούσα  περίοδο:
End  Greek  Txt 

The  above  chances  are  likely  to  become  reality  in  the  following  Possible  Places  Only  for  this  Prediction: 
On  North  Declination:  69,  66,  61  57,  56,  54-53,  49-48,  37,  35-33,-31,  20,  11,  10,  03,  01  @@1  28,  23,  07, On  South  Declination:  01,  03,  10,  19-20,  31,  33,  36,  50,  57  @@1  05,  07,  28,  47-48,    Orb  +-  3  Degree

or  at  Area:  San  Francisco  CA,  Bakerfield  CA,  Los  Angeles  CA,  Tuscon  AZ,  Las  Cruses  NM,  El  Paso  TX,  Oklahoma  City  OK,  Fort  Smith  AR,  Memphis  TN,  Greenville  MS,  Louisville  KY,  Indianapolis  IN,  Charlotte  NC,  Miami  FL,  Burling  town  VT,  Mexico  Cancun  Guadalajara  Durango  Mazatlan,  Cuba  Guantanamo,  Haiti,  Nicaragua  Managua,  Venezuela  Caracas  Maracaibo,  Colombia,  Ecuador,  Peru,  Chile  Santiago,  Argentina  Santa  Fe  Parana  Buenos  Aires  Bahia  Blanca  Cordoba  Rio  Cuarto,  Brazil  Rio  de  Janeiro,  Belo  Horizonte,  Fortaleza,  Island  Torshavn,  Ukraine  Cherkassy,  Minsk,  Moscow,  Italy  Sicily  (Aitna?),  Greece  Athens  Peloponnesus  Patrai  Corinth  Pirgos  Crete  sea  area  Peloponnesus  Crete,  Zakinthos  Limnos  Aegean  sea,  Cyprus  North  sea  area  with  turkey,  Lebanon  Turkey  Syria  Lebanon  Israel  Iran,  Turkmenistan,  Al  Kuwait,  Iran  common  Border  Afghanistan,  Libya  Tripoli  Bengazi,  Egypt  Cairo  Alexandria,  Sudan  West  Nigeria  Kano,  Chad  west,  Cameroon,  Somalia,  Gabon,  Uganda,  S  Africa  Cape  Town,  India  Dharmsala  Tezpur  Ahmadabad,  Delhi,  Porbandar,  Thailand  Bangkok,  Nepal,  Islands  in  Indian  Ocean,  Phuket  Sumatra  Medan,  Philippines  Cebu,  Sulawesi  Lasolo,  Borneo  Balikpapan  Banjarmasin,  Java,  Timor,  Australia  Townsville  Sydney,  Japan  Osaka  Tokyo  Toyama  Nagoya,  Korea  Penisula  Taegu  Pusan  Kwanqju  Mokpo  Yosu,  China  Zibo  Kaifeng  Luoqang  Zaozhuang  Nanjing  Heze  Hefei  Nanchang,  @@1  UK  Edinburgh,  Minsk  Prague,  Turkey  Istanbul,  Riga,  Egypt  South  common  Border  Sudan,  Masqat,  Bangladesh  Dhaka,  France  Paris,  New  Zealand.     The  42  th  Astrology  Prediction  are

η  Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  42  είναι

Long  Period  with  previous  41For  May  21,  2013,  with  beginning  time  on  22:30  G.M.T  or  U.T  and  ending  time  on  May  23,  2013  at  time  14:40  G.M.T  or  U.T  witn  most  important  astrological  influence  for  this  period  is  between  the  planets:  Venus  N.  Node  Moon,  this  is  expected  to  happen:  On  public  transportation  accidents  maybe  shipwrecks  possible  with  out  of  control  conditions,  natural  disasters  or  infection,  loss  of  control  -  vision  in  transportation  accidents,  possible  accidents  with  explosions  on  product  place  of  power  or  store  event  fire  with  victims,  great  interest  to  the  public,  may  be  using  weapons  from  citizens,  brutal  or  forcible  death,  possible  military  activity  under  conditions  out  of  control,  military  cooperation  in  revelation  or  in  full  dissolution  (attack;),  possible  intense  seismic  activity.

Begin  Greek  Txt 
Για  τις  21  Μαΐου  2013  με  αρχή  ορίου  από  τις  22:30  G.M.T  ή  U.T  και  λήξη  ορίου  στις  23  Μαΐου  2013  και  ώρα  14:40  G.M.T  ή  U.T  καθώς  έχουμε  τις  γεωμετρικές  αστρολογικές  συσχετίσεις  των:  Αφροδίτη  Β.  Δεσμού  Σελήνης  αναμένεται:  Ατυχήματα  σε  μέσα  μαζικής  μεταφοράς  πιθανόν  ναυάγια  ενδεχόμενα  με  συνθήκες  εκτός  έλεγχου,  Φυσική  καταστροφή  ή  μόλυνση,  από  απώλεια  έλεγχου  -  όρασης  ατυχήματα  σε  μεταφορικά  μέσα,  πιθανά  ατυχήματα  εκρήξεις  με  εκδήλωση  φωτιάς  με  θύματα,  μεγάλο  ενδιαφέρον  κοινού,  χρήση  οπλών  πιθανόν  από  πολίτες,  βίαιοι  ή  βίαιος  θάνατος,  πιθανή  στρατιωτική  δραστηριότητα  με  συνθήκες  εκτός  έλεγχου,  στρατιωτική  συνεργασία  σε  αποκάλυψη  ή  σε  πλήρη  διάλυση  (επίθεση?),  πιθανή  έντονη  σεισμική  δραστηριότητα.  Το  ανώτερο  συμβάν  ενδέχεται  να  συμβεί  στις  πιθανές  περιοχές  μόνο  για  την  παρούσα  περίοδο:  Orb  +-  3  Degree, 

End  Greek  Txt 

The  above  chances  are  likely  to  become  reality  in  the  following  Possible  Places  Only  for  this  Prediction: 
On  North  Declination:  65,  61,  57,  55,  52,  48,  45,  43,  41,  38,  35-3229,  20,  19,  15,  3,  @@1  64,  59,  44,  38,  30-29,  17,  6,  On  South  Declination:  3,  15,  19,  20-21,  29,  32,  35,  38,  4352,  @@1  5,  18,  30,  44,  58,  65,  Orb  +-  3  Degreeor  at  Area:  Portland  OR,  Portland  ME,  Billing  MT,  Boise  City  ID,  San  Francisco  Los  Angeles  CA,  Las  Vegas  NV  Cheyenne  WY,  Omaha  NE,  Oklahoma  City  OK,  Houston  TX,  New  Orleans  LA,  Des  Moines  IA,  Louisville  KY,  Memphis  TN,  Council  Bluffs  IA,  Shreveport  LA,  Little  Rock  AR,  Forth  Smith  AR,  Indianapolis  IN,  Columbia  SC,  Columbus  GA,  Scranton  PA,  Bridget  Port  CT,  Winner  SD,  Broken  Bow  Ne,  State  NE,  Kimball  NE,  Dodge  City  KS,  Garden  City  KS,  Durant  OK,  State  TX,  Abilene  TX,  Wichita  Fall  TX,  Laredo  TX,  Amarillo  TX,  Mexico  Acapulco  Morelia  Mexico  City  Monterey,  Colombia  Medellin  Cali,  Ecuador,  Bolivia,  Brazil  Manaus  Fortaleza  Brazilia  Belo  Horizonte  Porto  Alegre,  Argentina  Buenos  Aires,  France  Paris  Lyon  Saint  Etienne,  UK  Birmingham,  Amsterdam  Berlin,  Warsaw,  Copenhagen,  Hannover,  Strasbourg,  Poznan  Barcelona,  Italy  Vicenza  Brescia,  Greece  Crete  Iraklion  Peloponnesus  Patrai  Pirgos  Zakinthos  Aegean  Sea  central  east, Cyprus,  Turkey  Istanbul,  Egypt  Cairo  Sinai  peninsula  Israel  Lebanon  Syria  Iraq  Iran,  Libya  Benghazi,  Morocco  Rabat,  Liberia  Senegal,  Sudan  Mauritania,  Zambia  S.  Africa  Cape  town  Port  Elizabeth,  Madagascar,  Yemen,  common  border  Uzbekistan  Turkmenistan  Afghanistan,  Sri  Lanka  Nepal,  Japan  Burma,  India  Madras  Calcutta  Ranpur  Delhi  Porbandar  Agra  Mussoorie  Tezpur,  Sumatra,  Borneo  Australia  Canberra  Melbourne  Adelaide  Perth,  @@1  (Chile  Santiago?)  Uruguay  Montevideo,  Niger  common  border  Chad,  China  Yinchuan  Puyang  Kaifeng  Jinzhou  Nanjing,  Portugal  Lisbon,  Taiwan,  Island  Haikou,  Japan  Tokyo  Kyoto. 
The  43  th  Astrology  Prediction  are
η  Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  43  είναι

For  May  24,  2013  with  beginning  time  on  00:30  G.M.T  or  U.T  and  ending  time  on  May  25,  2013  at  time  16:00  G.M.T  or  U.T  witn  most  important  astrological  influence  for  this  period  is  between  the  planets:  Mercury  Venus,  Moon  Eclipse,  this  is  expected  to  happen: 
Accidents  caused  by  visionless  or  directions  -  total  loss  of  vehicle  control,  possibly  on  public  transportation  with  massive  victims,  Hard  war  conditions  out  of  control  -  Hard  confrontations,  possible  strong  seismic  activity.

Begin  Greek  Txt 
Για  τις  24  Μαΐου  2013  με  αρχή  ορίου  από  τις  00:30  G.M.T  ή  U.T  και  λήξη  ορίου  στις  25  Μαΐου  2013  και  ώρα  00:00  G.M.T  ή  U.T  καθώς  έχουμε  τις  γεωμετρικές  αστρολογικές  συσχετίσεις  των:  Έρμη  Αφροδίτη,  Έκλειψη  Σελήνης,  αναμένεται:  Ατυχήματα  από  απώλεια  όρασης  ή  κατευθύνσεις  -  ολική  απώλεια  έλεγχου  οχήματος,  ενδεχόμενα  σε  μέσα  μαζικής  μεταφοράς  με  μαζικότητα  θυμάτων,  πολεμικές  επιχειρήσεις  και  συνθήκες  πόλεμου  εκτός  έλεγχου  σκληρές  αναμετρήσεις,  Ενδεχόμενα  ισχυρή  σεισμική  δραστηριότητα. 
Το  ανώτερο  συμβάν  ενδέχεται  να  συμβεί  στις  πιθανές  περιοχές  μόνο  για  την  παρούσα  περίοδο:
End  Greek  Txt 

The  above  chances  are  likely  to  become  reality  in  the  following  Possible  Places  Only  for  this  Prediction: 
On  North  Declination:  54,  52,  44-43,  41,  37-36,  31,  29,  21,  19,  16-15,  03  @@1  On  South  Declination:  03,  15,  29-30,  41-42,  52,  @@1  Orb  +-  3  Degree. 

or  at  Area:  Miami  FL,  Las  Vegas  NV,  San  Francisco,  Salt  Lake  City  UT,  Cheyenne  WY,  Omaha  NC,  Des  Mains  IA,  Detroit  Mi,  Milwaukee  WI,  Portland  ME,  Burlington  VT,  Boston  MA,  New  Orleans  LA,  Casper  WY,  Pocatello  ID,  Eugene  Or,  Las  Cruses  NM,  Fort  Smith  AR,  Rapid  City  SD,  El  Paso  TX,  San  Antonio  TX,  Houston  TX,  Johnson  City  TN,  Dothan  Al,  Charlotte  NC,  Colombia  SC,  Richmond  VA,  Mexico  Morelia  Mexico  City  Cancun  Acapulco,  Cuba,  Haiti,  Grand  Turk,  Guadeloupe,  Dominica,  Martinique,  Columbia  Ecuador,  Peru  Lima,  Brazil  Sao  Paolo  Campinas  Santos  Porto  Alegre  Salvador  Fortaleza  Manaus,  UK  Birmingham  Amsterdam  Berlin  Warsaw  Oslo  Munich  Vilnius  Italy  Roma,  Sarajevo  Turkey  Istanbul  Tunisia  Bucharest  Spain  Madrid  Barcelona  Israel  Turkey  common  border  Syria  Halab,  Egypt  Cairo  Alexandria  Yemen  Somalia  Mogadishu  Iran  Teheran  Greece  Rhodes  South  Peloponesus  Pylos  Crete,  Albania  Senegal  Bulgaria  Pakistan  Karachi  Faisalabad  India  Jullendar  Porbandar  Goa  Calcutta,  Burma  Mandalay  Monywa,  Thailand  Bangkok  Danag,  Vietnam  Hanoi  Philippines,  Laos  Pakxe,  Malaysia  Kuala  Lumbur,  Sumatra  Medan  Palamebang  Borneo,  Korea  Peninsula  Seoul,  Japan  Sendai  Iwaki,  China  Jilin  Chanqchun  Jinzhou  Tianjin,  Tasmania  @@1  Venezuela  Caracas  Bolivia  La  Paz  Argentina  San  Miguel  de  Tucuma  Rio  Cuarto  Brazil  Londrima  Paqlmeira  Curitiba,  Bucharest,  Cyprus,  Egypt  common  border  Sudan,  Zambia  Chirundu  Lusake  Kambanga  Luanshya  S.  Africa  Pretoria  Potchefstroom  Uzbekistan  Java  Surabaya  New  Zealand 

___

The  44  th  Astrology  Prediction  are
η  Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  44  είναι

For  May  26,  2013,  with  beginning  time  on  06:00  G.M.T  or  U.T  and  ending  time  on  May  27,  2013  at  time  08:00  G.M.T  or  U.T  witn  most  important  astrological  influence  for  this  period  is  between  the  planets:  Mercury  Saturn,  sun  Neptune,  Mars  Uranus,  Venus  Saturn,  Mercury  Jupiter,  this  is  expected  to  happen:  Capable  military  activities  in  war  and  reactions  conditions  out  of  control,  trapping  people  (unarmed)  forcible  or  violent  deaths,  explosions  and  fire,  brutality  and  bestiality  strong  sense  and  public  response  correlation  religion  possibility  of  marine  accident  victims  -  War  shipwreck;  Total  loss  of  vision  or  direction  control,  chance  of  strong  seismic  activity,  potential  accidents  or  sabotage  power  plants,  trapping  vehicles  with  explosion  and  victims. 

Begin  Greek  Txt 
Για  τις  26  Μαΐου  2013,  με  αρχή  ορίου  από  τις  06:00  G.M.T  ή  U.T  και  λήξη  ορίου  στις  27  Μαΐου  2013  και  ώρα  08:00  G.M.T  ή  U.T  καθώς  έχουμε  τις  γεωμετρικές  αστρολογικές  συσχετίσεις  των:  Έρμη  Κρόνου,  Ήλιου  Ποσειδώνα,  Άρη  Ουρανού,  Αφροδίτη  Κρόνου,  Έρμη  Δια,  αναμένεται:  Ικανές  στρατιωτικές  δραστηριότητες  σε  πολεμικές  επιχειρήσεις  και  απαντήσεις  συνθήκες  εκτός  έλεγχου,  παγιδεύσεις  ατόμων  (άοπλοι)  βίαιος  ή  βίαιοι  θάνατοι,  εκρήξεις  και  φωτιά  Βιαιότητα  και  κτηνωδία  ισχυρή  αίσθηση  και  αντίδραση  της  κοινής  γνώμης  συσχετισμός  θρησκείας,  πιθανότητα  θαλάσσιου  ατυχήματος  με  θύματα  -  πολεμικό  ναυάγιο?  Ολική  απώλεια  έλεγχου  όρασης  ή  κατεύθυνσης,  πιθανότητα  ισχυρής  σεισμικής  δραστηριότητας,  πιθανότητα  ατυχημάτων  ή  δολιοφθορές  σε  εγκαταστάσεις  ενέργειας,  παγιδεύσεις  οχημάτων  με  θύματα.  Το  ανώτερο  συμβάν  ενδέχεται  να  συμβεί  στις  πιθανές  περιοχές  μόνο  για  την  παρούσα  περίοδο:
End  Greek  Txt 

The  above  chances  are  likely  to  become  reality  in  the  following  Possible  Places  Only  for  this  Prediction: 
On  North  Declination:  65,  63,  56-55,  52-51,  44,  35,  32-31,  25,  21,  10,  2,  On  South  Declination:  2,  10,  21,  25,  31-32,  35,  44,  51,  65,  Orb  +-  3  Degree. 

or  at  Area:  Houston  TX,  Oklahoma  City  OK,  Miami  FL,  Fort  Smith  Ar,  Dallas  TX,  Charleston  SC,  Burlington  VT,  Morris  Ville  VT  San  Diego  CA,  Mexico  Matamoros  Merida  Cancun  Leon  Monterey,  Venezuela  Caracas,  Peru  Lima  ,  Chile  Santiago,  Uruguay,  Falklands  Argentina  Cordoba  San  Lorenzo  Bahia  Blanca  Mendoza  Rosario,  Brazil,  Sevastopol  Moscow  Copenhagen  Riga  Warsaw  Amsterdam  Brussels  Berlin  Wuppertal  Bucharest  Damne,  France  Saint  Etienne  UK  Coventry  London  Edinburgh  Glasgow,  Sarajevo,  Greece  Athens  Crete  Chalkidiki  Karpathos,  Israel  Syria  Lebanon  Iraq  Iran,  Egypt  Alexandria,  Libya  Tripoli  Benghazi  Allergies  Tunis,  Nigeria  Somalia  Kenya  S  Africa  Pretoria  Mozambique  Maputo,  S  Arabia  Jeddah,  Pakistan,  India  Jullendar  Surat  Porbandar,  Raipur  Nagpur  Patna  Hyderabad,  Vietnam  Hanoi  Saigon,  Thailand  Nepal  Borneo  Philippines  Manila  Luzon  Palaway  Negros,  Timor  Papua  Fakfak  Taipei  Japan  Tokyo  Nagasaki  Australia  Canberra  Newcastle  Perth  @@1  Cairns  Broome  Java  China  Hefei  Nanjiny  Shanyhai  Honk  Kong  Jinzhou  Dalian.   The  45  th  Astrology  Prediction  are
η  Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  45    είναι

For  May  28,  2013  with  beginning  time  on  06:00  G.M.T  or  U.T  and  ending  time  on  May  29,  2013  at  time  13:30  G.M.T  or  U.T  witn  most  important  astrological  influence  for  this  period  is  between  the  planets:  Venus  Jupiter,  Venus  Uranus,  Jupiter  Uranus,  this  is  expected  to  happen:  Possible  accidents  on  public  transport  any  marine  casualties  by  drowning  or  suffocation,  warship  sinking?  Military  activity  with  victims  of  war  conditions  out  of  control,  successful  military  movements,  possible  murder  military  or  political  leader,  which  world  repugnance  interest  or  disgusting  events  affect  public  opinion,  strong  seismic  activity  natural  disaster  environmental  pollution,  grief  public  with  massive  casualties,  explosions  in  power  plants  energy  storage  facilities  (refineries,  mines)  underground  guarded  places,  victims  of  poisonous  gases.

Begin  Greek  Txt 
Για  τις  28  Μαΐου  2013  με  αρχή  ορίου  από  τις  06:00  G.M.T  ή  U.T  και  λήξη  ορίου  στις  29  Μαΐου  2013  και  ώρα  13:30  G.M.T  ή  U.T  καθώς  έχουμε  τις  γεωμετρικές  αστρολογικές  συσχετίσεις  των:  Αφροδίτη  Δια,  Αφροδίτη  Ουρανό,  Δια  Ουρανό,  αναμένεται:  Πιθανά  ατυχήματα  σε  μέσα  μαζικής  μεταφοράς  ενδεχόμενα  θαλάσσια  θύματα  από  πνιγμό  ή  ασφυξία,  πολεμικό  ναυάγιο;  στρατιωτική  δραστηριότητα  με  θύματα  συνθήκες  πόλεμου  εκτός  έλεγχου,  επιτυχείς  στρατιωτικές  κινήσεις,  πιθανή  δολοφονία  ηγέτη  στρατιωτικού  ή  πολιτικού,  γεγονός  παγκόσμιου  φήμης  αποτροπιασμός  κοινής  γνώμης,  ισχυρή  σεισμική  δραστηριότητα,  φυσική  καταστροφή  μόλυνση  περιβάλλοντος,  θλίψη  για  κοινό  με  μαζικότητα  θυμάτων,  εκρήξεις  σε  εργοστάσια  παραγωγής  ενέργειας  αποθηκευτικοί  χώροι  ενέργειας  (διυλιστήρια,  ορυχεία)  υπόγεια  φυλασσόμενα  μέρη,  θύματα  από  δηλητηριώδη  αέρια. 

Το  ανώτερο  συμβάν  ενδέχεται  να  συμβεί  στις  πιθανές  περιοχές  μόνο  για  την  παρούσα  περίοδο:
End  Greek  Txt 

The  above  chances  are  likely  to  become  reality  in  the  following  Possible  Places  Only  for  this  Prediction: 
On  North  Declination:  65,  63,  58-57-56-55,  53,  48,  47,  42,  41,  27-26,  18,  12,  2,  @@1  60,  52,  50,  22,  12-11,  10, 
On  South  Declination:  2,  12,  18,  26-27-28-29,  31,  40-41-42-43,  47-48,  53,  @@1  12,  21,    Orb  +-  3  Degree

or  at  Area:  Seattle  WA,  Portland  WA,  Salt  Lake  City  Ut,  San  Francisco,  State  TX,  State  FL,  Houston  TX,  Boston  MA,  New  Orleans  LA,  Miami  FL,  Jacksonville  Fl,  Detroit  Mi,  New  Jersey  NJ,  New  York  NY,  Tucson  AZ,  Casper  WY,  Great  Falls  MT,  Biloxi  MS,  Buffalo  NY,  Charleston  WV,  Austin  TX,  San  Antonio  Tx,  Naples  Fl,  San  Augustine  San  Ford  Fort  Lauderdale  FL,  Mexico  Hermosillo  Morelia  Leon  Puebla  de  Zaragoza  Matamoros  Monglovia  Tampico,  Jamaica  Charlotte  Amalia  Cuba  Kingston  Bridgetown  Colombia  Ecuador  Peru  Lima  Chile  Santiago,  Brazil  Belem  Brasilia  Salvador  Recife  Sao  Paolo  Campina  Santos  Curitiba  Buenos  Aires,  Argentina  Cordoba  Santa  Fe  Parana  Venezuela  Caracas,  UK  Copenhagen  Moscow  Riga  Geneva  Berlin  France  Paris,  Spain  Madrid  Italy  Rome,  Amsterdam  Brushless  Budapest  Sofia  Turkey  Izmit  Istanbul,  Greece  Thasos  Kavalla,  Thessaloniki  Crete  North  Greece  Peloponnesus,  Egypt  Cairo  Sinai  Peninsula,  common  border  Nigeria  Cameroon,  Mali  Bamako,  Upper  Volta,  Liberia,  Somalia,  Zaire,  Rwanda,  Madagascar,  Mozambique  Maputo,  Lesotho  Maseru,  S  Africa  Graaffreinet,  Azerbaijan,  Common  border  Jordan  Syria  Iraq  Uzbekistan  Tashkent,  Al  Kuwait,  Afghanistan  Kabul  Pakistan  Nepal,  India  Bombay  Mangalore  Bangalore  Porbandar  Mossorie  Kanpur  Madurai,  Thailand  Sumatra  Medan  Palembang  Borneo  Bali  Java  Sulawesi  Papua  Sarmi  Fakfak  Malaysia  Kuala  Lumpur,  Japan  Hokkaido  Kawasaki  Hirosima,  Korea  peninsula  Kimch’aek  Tibet  Lasha,  Chinai  Baotou  Qiqihar  Jilin  Xining  Chengdu  Wenzhou  Hangzhou,  Tasmania,  new  Zealand  Australia  Darwin,  @@1  Boston  MA.
 
___


The  46  th  Astrology  Prediction  are
η  Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  46    είναι

For  May  29,  2013  with  beginning  time  on  18:30  G.M.T  or  U.T  and  ending  time  on  May  31,  2013  at  time  20:00  G.M.T  or  U.T  witn  most  important  astrological  influence  for  this  period  is  between  the  planets:  Mercury  Mars,  this  is  expected  to  happen:  Possible  accidents  on  public  transport  any  marine  casualties  by  drowning  or  suffocation,  warship  sinking?  Military  activity  with  victims  of  war  conditions  out  of  control,  successful  military  movements,  possible  murder  military  or  political  leader,  which  world  repugnance  interest  or  disgusting  events  affect  public  opinion,  strong  seismic  activity  Possible  accident  with  explosions  and  thrusts  or  sabotage  with  fire  and  uncontrolled  expansion  natural  disaster  environmental  pollution,  grief  public  with  massive  casualties,  explosions  in  power  plants  energy  storage  facilities  (refineries,  mines)  underground  guarded  places,  victims  of  poisonous  gases.Begin  Greek  Txt 
Για  τις  29  Μαΐου  2013  με  αρχή  ορίου  από  τις  18:30  G.M.T  ή  U.T  και  λήξη  ορίου  στις  31  Μαΐου  2013  και  ώρα  20:00  G.M.T  ή  U.T  καθώς  έχουμε  τις  γεωμετρικές  αστρολογικές  συσχετίσεις  των:  Έρμη  Άρη,  αναμένεται:  Πιθανά  ατυχήματα  σε  μέσα  μαζικής  μεταφοράς  ενδεχόμενα  θαλάσσια  θύματα  από  πνιγμό  ή  ασφυξία,  πολεμικό  ναυάγιο;  στρατιωτική  δραστηριότητα  με  θύματα  συνθήκες  πόλεμου  εκτός  έλεγχου,  επιτυχείς  στρατιωτικές  κινήσεις,  πιθανή  δολοφονία  ηγέτη  στρατιωτικού  ή  πολιτικού,  γεγονός  παγκόσμιου  φήμης  αποτροπιασμός  κοινής  γνώμης,  ισχυρή  σεισμική  δραστηριότητα,  Πιθανό  ατύχημα  με  εκρήξεις  και  ωστικές  δυνάμεις  ή  δολιοφθορά  με  φωτιά  και  ανεξέλεγκτη  επέκταση  της  φυσική  καταστροφή  μόλυνση  περιβάλλοντος,  θλίψη  για  κοινό  με  μαζικότητα  θυμάτων,  εκρήξεις  σε  εργοστάσια  παραγωγής  ενέργειας  αποθηκευτικοί  χώροι  ενέργειας  (διυλιστήρια,  ορυχεία)  υπόγεια  φυλασσόμενα  μέρη,  θύματα  από  δηλητηριώδη  αέρια. 
Το  ανώτερο  συμβάν  ενδέχεται  να  συμβεί  στις  πιθανές  περιοχές  μόνο  για  την  παρούσα  περίοδο:
End  Greek  Txt 

The  above  chances  are  likely  to  become  reality  in  the  following  Possible  Places  Only  for  this  Prediction: 
On  North  Declination:  65-64,  62,  60-58,  56,  53-52,  49-48,  45-44-43-42-41,  38-37-36-35,  30-29,  26-25-24,  22,  20-19,  10,  7-6-5,  3-2-1,  On  South  Declination:  1,  4-5-67,  9-10-11,  18,  20,  22,  30,  32-33-34,  38,  44-45,  53,  57,  @@1  2,  20,  24,  25,  35,  39,  41,  43,  49,  65,  Orb  +-  3  Degree

or  at  Area: 

Hawaii,  San  Francisco,  Albuquerinquenm,  Oklahoma  City  Ok,  Memphis  TN,  Norfolk  NE,  Amarillo  TX,  Lubbock  TX,  Sioux  Falls  SD,  St  Louis  MO,  Lawton  OK,  Louisville  KY,  Charlotte  NC,  Chicago  IL,  Cleveland  OH,  Houston  TX,  Beaumont  TX,  La  Fayette  LA,  New  Orleans  LA,  Biloxi  LA,  Mobile  AL,  Chattanooga  TN,  Jonesboro  AR,  Miami  FL,  Tallahassee  FL,  Jacksonville  FL,  Kingsville  TX,  (Mexico  gulf  tornado?)  Mexico  Matamoros  Tampico  Cancun  Mazatlan  Mexico  City  Monterey  Saltillo  Leon,  Guatemala,  Venezuela  Caracas,  Colombia  Ecuador  Peru,  Chile  Santiago,  Brazil  Belem  Manaus  Porto  Alegre  Rio  De  Janeiro,  Uruguay  Montevideo,  UK  London  Birmingham,  Italy  Roma,  Warsaw  Minsk  Stockholm  Bucharest  Berlin  Sarajevo,  Greece  Peloponnesus  Patrai  Preveza  Cephalonia  Athens  Arta  Zakinthos  Crete,  Cyprus,  Israel  Syria  Lebanon,  Turkey  Izmit  Istanbul,  Egypt  Cairo  Sinai  Peninsula  Libya  Benghazi,  Mozambique,  S  Africa  Cape  town,  Pakistan  Karachi  Afghanistan  Quetta  Bangladesh  Sri  Lanka,  India  Delhi  Patna  Varanasi  Agra  Moshoroorie  Calcutta  Tezpur  Guadawara  Goa  Calicut  Quilon  Mangalore  Raipur  Nagpur  Surat,  Sumatra  Medan  Malaysia,  Java  Borneo  Japan  Vietnam  Saigon  Island  Haikou  Philippines  Davao  Negros  Bacolod,  Indonesia  Kopour  Peninsula  Kanghuy  Pusan,  China  Zibo  Shenyang  Changchun  Taiyuan,  Australia  Adelaide  Brisbane  Melbourne,  new  Zealand  New  Hebrides  new  Caledonia,  @@1  Taiwan  Boise  city  UT,  Portland  ME,  Omaha  NE,  Des  Moines  IA,  Sioux  Falls  SD,  Cuba  Guantanamo,  Trinidad  tobacco  port  of  Spain,  Spain  Barcelona,  Munich  Marseille,  Iran  Teheran,  Qatar,  Nepal,    
___


next predictions as soon is possible

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι Πλανήτες, Σήμερα και ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

η Γη κ' η Σεληνη τωρα